Όροι Χρήσης

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η «TELECROFT SERVICES LTD – HELLAS ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ».
με διακριτικό τίτλο «TELECROFT SERVICES» η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο
Κηφισίας 16, 2ος όροφος, 11526 στην Αθήνα με Α.Φ.Μ. 996899699 της Δ.Ο.Υ.
Φ.Α.Ε. Αθηνών, (εφεξής η «Telecroft») δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο
www.telecroft.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») για να προσφέρει πληροφορίες και
υπηρεσίες στους χρήστες του. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται από
τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι»), τους οποίους οι χρήστες
καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
Όρων από τον χρήστη. Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση χρήστη

2.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Telecroft δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή
οργανισμού, οπουδήποτε και εάν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή
έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από
το Διαδικτυακό Τόπο, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από
την Telecroft ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Η Telecroft δεν παρέχει καμία
εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε
επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των
χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι
αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων,
οι πληροφορίες που περιέχονται στο Διαδικτυακό Τόπο μπορεί να μην είναι
πάντοτε πλήρως ενημερωμένες. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή
αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής του Διαδικτυακού Τόπου έγκειται αποκλειστικά
στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να
αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να
προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Το περιεχόμενο του
Διαδικτυακού Τόπου δεν παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις
ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια,
πρόσκληση για επένδυση της Telecroft.
Ο Διαδικτυακός τόπος www.telecroft.gr μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς
προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια
ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την
πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών
στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες τωναλλαγών αυτών. Ενώ ο παρών ιστότοπος (website) www.telecroft.gr καταβάλλει
μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες,
δεν κάνουμε καμία δήλωση, άμεση ή έμμεση, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση
ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που
δίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση
της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν και δεν
παρέχουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την
χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.
Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση της παρούσας
ιστοσελίδας και κάθε ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν, όπως και το
περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε ο παρών ιστότοπος
(website) www.telecroft.gr ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία,
την παραγωγή ή τη διακίνηση της παρούσας ιστοσελίδας ή άλλης ιστοσελίδας
που συνδέεται με αυτήν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες,
δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες
που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να
χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα
συνδέεται με αυτήν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό
τους. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και,
για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή
μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί
ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο
και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση
οποιουδήποτε περιεχομένου.

3.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων,
των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που
περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του παρόντος διαδικτυακού τόπου εκτός
και εάν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του
ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Όλα τα λογότυπα του παρόντος ιστότοπου (website) www.telecroft.gr και τα
εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς
την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Telecroft. Εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ήαναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας
σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή
η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης,
απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό την ιστοσελίδα δεν μπορεί να
συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη
έγκριση της Telecroft.
Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί τον
παρόντα ιστότοπο (website) www.telecroft.gr για τα κάτωθι:
α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε
περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο
(προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή
παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Telecroft ή
οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,
β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε
περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα
με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές
και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος
εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε
ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την
διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας
οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών,
γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,
δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με
άλλους χρήστες.
Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της Telecroft , οποιαδήποτε χρήση
αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων
υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Telecroft δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του
Χρήστη.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο
(website) www.telecroft.gr από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας
(συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων,
τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλωνπαρόμοιων στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Ο ιστότοπος
www.telecroft.gr μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή
οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς
περιορισμό.

5. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από
τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί
υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι
έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την
εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους,
αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της Telecroft . H Telecroft δεν μπορεί να εγγυηθεί
ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να
χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι
διαθέσιμο σε αυτό την ιστοσελίδα. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από
το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση

6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει (κάνει download) από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

H Telecroft επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων
όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας.
Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων
των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Χειριζόμαστε τα
«προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Εταιρείας μας, που εμφανίζεται πάντοτε στον
διαδικτυακό μας τόπο, καθώς επίσης σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και
κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία αλλά και τον Εθνικό ΕφαρμοστικόΝόμο 4624/2019 σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά
προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς
και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση,
γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα
των δεδομένων σας, η ιστοσελίδα μας μας χρησιμοποιεί επίσης firewalls
(προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της
αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά
επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς
επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο
λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες
πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα ί που χρησιμοποιείτε για να
προστατέψετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό
ιστοσελίδων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους
επισκέπτες μας. Η παρούσα Δήλωση για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή
στις ιστοσελίδες αυτές, και σας συνιστούμε να τις επισκέπτεστε απευθείας για να
πληροφορηθείτε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Ενημέρωση της δήλωσης περί απορρήτου
Κατά διαστήματα , η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της
δήλωσης περί απορρήτου στο διαδίκτυο. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται
αμέσως στην παρούσα σελίδα την οποία σας ζητούμε να επισκέπτεστε συχνά. Η
συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη
χρήση των καινούργιων στοιχείων της.

Πως να επικοινωνήσετε με την Telecroft
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Telecroft, μπορείτε γραπτώς στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@telecroft.gr ή στο τηλ. 2111073901.

Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες
Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που
έρχεστε σε επαφή με τις ιστοσελίδες μας καθώς και μέσω ορισμένων
ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε. Οι αυτόματες τεχνολογίες πουχρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διαδικτυακούς
διακομιστές/διευθύνσεις ΙΡ (web server log), cookies και web beacons.

Πολιτική cookies
Για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και τη βελτίωση της
πλοήγησής σας σε αυτόν, χρησιμοποιούμε cookies. Μάθετε τι είναι τα cookies,
ποια cookies χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση
τους, στην Πολιτική Cookies που εμφανίζεται πάντοτε στον διαδικτυακό μας
τόπο www.telecroft.gr

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Όλες οι κοινοποιήσεις προς την Telecroft.πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.