Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών

Η παρούσα δήλωση εκφράζει τη πολιτική της TELECROFT για την ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα και την Ασφάλεια Πληροφοριών που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013.

Συγκεκριμένα, η TELECROFT έχει δεσμευτεί να:

  • Ικανοποιεί ή να υπερβαίνει τις απαιτήσεις των πελατών της σε σχέση με τη Ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχει, καθώς και την Ασφάλεια των Πληροφοριών που διαχειρίζεται.
  • Συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Διατηρεί καλές επιχειρηματικές και αμοιβαία κερδοφόρες σχέσεις με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Διασφαλίζει και Διατηρεί την ικανότητα όλων των εργαζομένων της, στο απαιτούμενο επίπεδο ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να εκπληρώνουν τις συμβατικές, νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις της Εταιρείας για τη Ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχει και την Ασφάλεια Πληροφοριών που διαχειρίζεται.
  • Εφαρμόζει ειδικές διεργασίες για τον έλεγχο, την αποτελεσματικότητα και συνεχή βελτίωση όλων των υφιστάμενων και νέων υπηρεσιών που δύναται να παρέχει.
  • Υιοθετεί ολοκληρωμένη διεργασιοκεντρική προσέγγιση για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών και τη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
  • Βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • Διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις σχετικές με την ασφάλεια πληροφοριών λαμβάνονται με βάση εκτιμήσεις ρίσκων για όλες τις διεργασίες της εταιρείας και τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
  • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιστατικά ασφάλειας με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους.
  • Επικοινωνεί αυτή τη πολιτική στο προσωπικό της, σε άτομα ή άλλους οργανισμούς που εργάζονται υπό τον έλεγχο της, και σε τυχόν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση.


Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής της TELECROFT επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από τη Διοίκησή της.