Η TELECROFT LTD δεσμεύεται για:

  • Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητες της
  • Την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
  • Την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ
  • Τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
  • Την ικανοποίηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων

Προς τούτο, η TELECROFT LTD καθιερώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα  τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Οι αρχές που διέπουν την πολιτική της είναι:

  • Η διενέργεια εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων και η επικαιροποίησή της σε περίπτωση αλλαγών σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή ανθρώπινο δυναμικό
  • Η εκπόνηση σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών, οδηγιών, όπου είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη κινδύνων.
  • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.
  • Η διαφανής επικοινωνία και διαβούλευση για τα θέματα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια.
  • Η συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων, της τήρησης των διαδικασιών και του σεβασμού των κανόνων που έχουν θεσπιστεί με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και η δέσμευση του καθενός μας θα εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας.
Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής της TELECROFT LTD επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από τη Διοίκησή της.