Η Telecroft εναρμονιζόμενη στα νέα πρότυπα των Διεθνών απαιτήσεων αναφορικά με την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σημασία της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της, έχει ήδη πιστοποιηθεί για την εφαρμογή «Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα» σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών και προώθησης πωλήσεων καθώς και για την «Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών» βάση του προτύπου EN ISO 27001:2013, τέλος έχει λάβει πιστοποίηση για το Διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) για την πλήρη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς του PCI-DSS περί ασφάλειας δεδομένων.

Βάσει του προτύπου, η εταιρεία εφαρμόζει και συμμορφώνεται πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς του PCI-DSS, όσον αφορά στη διακίνηση, επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και όσον αφορά στα προγράμματα λογισμικού και τις εφαρμογές της που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους συναλλαγές.

 Η εταιρεία ακολουθεί θεσμοθετημένη διαδικασία Clear Desk Policy, με σκοπό τη διασφάλιση οποιασδήποτε μορφής δεδομένων. Χαρακτηριστικά υπάρχουν σε κάθε όροφο και για κάθε έργο ειδικοί κάδοι καταστροφής εγγράφων, με ειδική σήμανση σε συνεργασία με την πιστοποιημένη εταιρεία που εξειδικεύεται στην καταστροφή εγγράφων MADOG.

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι προσωπικοί καθώς επίσης υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος με προσωπικά ερμάρια για τον κάθε υπάλληλο, ώστε να αποθηκεύονται τα προσωπικά του αντικείμενα και παραμένουν εκτός του χώρου εργασίας. Η συμμόρφωση με την πολιτική επαληθεύεται μέσω διαφόρων μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών αναφορών, της παρακολούθησης και της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων από τους privacy champions οι οποίο ορίζονται από το ανώτατο Management της Εταιρείας, με απόλυτη μυστικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή διαρροών, κλοπών ή κακόβουλων χρήσεων.

Access Control

Η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Access Control και έχει υιοθετήσει όλα τα μέτρα και τις μεθόδους που καλύπτουν τις ανάγκες φυσικής ασφαλείας, ενδεικτικά διαθέτει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους ορόφους για τους υπαλλήλους της, με συγκεκριμένες προσβάσεις βάσει ιδιότητας και μέθοδο «antipassback».

Η διακίνηση, μετακίνηση και διαχείριση των εγγράφων πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου στεγάζεται το Back Office, με αποκλειστικές εισόδους και εξόδους σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.